PRIVAATSUS

1.1. Lepingupooled on kokku leppinud, et ostja, kui ta on füüsiline isik, on kohustatud teatama müüjale oma ees- ja perekonnanime, alalise elukoha aadressi, sealhulgas postiindeksi, telefoninumbri ja e-posti aadressi.

1.2. Ostja resp. asjaomane isik (edaspidi "ostja" või "asjaosaline") annab müüjale vabatahtlikult isikuandmeid ostulepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ja temaga edasiseks suhtlemiseks. Ilma nendeta ei saa müüja ostjaga lepingut nõuetekohaselt täita ja seetõttu ei ole võimalik seda ostjaga sõlmida. Nende isikuandmete töötlemise eesmärk on maksudokumendi väljastamine, lepingueelsed suhted, ostja isiku tuvastamine, tellimuse kinnitamine telefoni või e-posti teel, kauba kohaletoimetamine, registreerimine veebipoes https://bandidocosmetics.eu, elluviimine. turundustegevus, teave uudiste ja sooduspakkumiste kohta.

1.3. Müüja töötleb puudutatud isikute isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel nende taotluse alusel või. asjassepuutuva isiku nõusolek vastavalt seadusele nr. ei. 18/2018 kogu. NR SR. Oma nõusolekut isikuandmete sel eesmärgil töötlemiseks avaldab puudutatud isik veebipoe https://bandidocosmetics.eu kaudu kaupa tellides, e-poes https://bandidocosmetics.eu registreerudes või muul sobival viisil . Mõjutatud isik väljendab oma nõusolekut, märgistades enne tellimuse saatmist vastavasse kasti või registreerudes veebipoes https://bandidocosmetics.eu, et müüja töötleb ja säilitab tema isikuandmeid vahemikus ees-, perekonnanimi, e- postiaadressi müüja uudiste ja eripakkumiste info saatmisega seotud tegevustes ning töötles neid oma infosüsteemis Turundus. Ostja annab Müüjale selle nõusoleku tähtajaliselt kuni Ostja isikuandmete töötlemise eesmärgi täitumiseni.

1.4. Saates müüjale tellimuse, kinnitab ostja ausalt, et annab nõusoleku vastavalt Art. § 11 lg. 1 seaduse nr. 122/2013 Coll. Isikuandmete kaitse kohta, muudetud kujul (edaspidi "ZnOOÚ"), et müüja töötleb ja säilitab oma isikuandmeid punktis 1.1 nimetatud ulatuses. punktis 1.2 sätestatud eesmärkidel. Müüja kohustub käsitlema ja käsutama Ostja isikuandmeid vastavalt Slovaki Vabariigis kehtivatele õigusnormidele. Pärast töötlemise eesmärgi täitmist tagab Müüja viivitamatult Ostja isikuandmete likvideerimise vastavalt Art. § 17 lg. 1 ZnOOÚ. Ostja võib isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal kirjalikult tagasi võtta. Nõusolek kaotab kehtivuse 1 kuu jooksul alates ostja poolt nõusoleku tagasivõtuavalduse müüjale üleandmisest.

1.5. Ostjal on õigus ja võimalus vahetult pärast sisselogimist uuendada isikuandmeid otse veebirežiimis e-poe veebilehel, kliendi rubriigis.

1.6. Müüja kinnitab, et kooskõlas Art. § 6 lg. 2 tähte c) ZnOOÚ kogub isikuandmeid ainult punktis 1.2 nimetatud eesmärgil. käesolevad üldtingimused.

1.7. Müüja kinnitab, et kooskõlas Art. § 6 lg. 2 tähte e) ZnOOÚ tagab, et isikuandmeid töödeldakse ja kasutatakse ainult viisil, mis vastab nende kogumise eesmärgile.

1.8. Müüja teatab, et kooskõlas § 6 p. 2 tähte i) ZnOOÚ töötleb isikuandmeid kooskõlas heade kommetega ja tegutseb viisil, mis ei ole vastuolus ZnOOÚ-ga ega muude üldiselt siduvate õigusnormidega ega hoia sellest kõrvale.

1.9. Ostjal on õigus nõuda müüjalt kirjaliku nõudmise alusel

kinnitus selle kohta, kas tema isikuandmeid töödeldakse või mitte,

üldarusaadaval kujul teave isikuandmete töötlemise kohta infosüsteemis ulatuses:

a) müüja ja müüja esindaja isikuandmed, kui need on määratud;

b) vahendaja andmed; see ei kehti, kui müüja ei toimi isikuandmete hankimisel vastavalt §-le 8 ZnOOÚ,

c) isikuandmete töötlemise eesmärk,

d) isikuandmete loetelu või isikuandmete ulatus vastavalt § 10 lõikele. 4, esimene lause ZnOOÚ a

e) lisateave, mis on isikuandmete töötlemise kõiki asjaolusid ja tingimusi arvestades vajalik ostjale oma õiguste ja seadusega kaitstud huvide tagamiseks, eelkõige:

- nõutud isikuandmete esitamise vabatahtlikkuse või kohustuse juhend; kui müüja saab ostja isikuandmed ostja nõusoleku alusel vastavalt ZnOOÚ §-le 11, teavitab ta teda ka nõusoleku kehtivusest ning kui ostja isikuandmete esitamise kohustus tuleneb vahetult täitmisele pööratavast õiguslikult siduvast aktist. Euroopa Liidu lepingu, rahvusvahelise lepingu, millega Slovaki Vabariik on seotud, või müüja teatab ostjale õigusliku aluse, mis talle selle kohustuse paneb, ja teavitab teda isikuandmete esitamisest keeldumise tagajärgedest,

saajate ring, kui on eeldatav või ilmne, et isikuandmed tehakse neile kättesaadavaks,

kolmandad isikud, kui on eeldatav või ilmne, et neile edastatakse isikuandmeid,

avalikustamise vorm, kui isikuandmeid soovitakse avaldada

kolmandates riikides, kui on ette näha või selge, et isikuandmeid edastatakse nendesse riikidesse,

1.10. Otsuse tegemisel punkti 1.14 alusel. Ostjal on õigus tutvuda toimingute töötlemise ja hindamise korraga:

üldarusaadaval kujul täpset teavet allika kohta, kust ta oma isikuandmed töötlemiseks hankis,

üldiselt arusaadaval kujul loetelu tema isikuandmetest, mida töödeldakse,

oma töötlemise objektiks olevate ebaõigete, mittetäielike või aegunud isikuandmete parandamine või hävitamine,

tema isikuandmete hävitamine, mille töötlemise eesmärk on lõppenud; kui töödeldakse isikuandmeid sisaldavaid ametlikke dokumente, võib ta nõuda nende tagastamist,

tema töötlemisele kuuluvate isikuandmete likvideerimine, kui seadust on rikutud,

tema isikuandmete blokeerimine nõusoleku tagasivõtmise tõttu enne selle kehtivusaja lõppu, kui müüja töötleb isikuandmeid ostja nõusolekul.

1.11. Ostja õigus vastavalt punktile 1.10. punktide 3 ja 4 kohaldamist võib piirata ainult juhul, kui selline piirang tuleneb eriseadusest või selle kohaldamine rikuks ostja kaitset või rikuks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

1.12. Ostjal on õigus esitada müüjale vastuväiteid tasuta kirjaliku pöördumise alusel

töötleb oma isikuandmeid, mida ta eeldab või kavatseb töödelda otseturunduse eesmärgil ilma tema nõusolekuta ja nõudmata nende hävitamist,

ostja ametinimetuse, nime, perekonnanime ja aadressi kasutamine otseturunduse eesmärgil postisüsteemis või

ostja tiitli, nime, perekonnanime ja aadressi edastamine otseturunduse eesmärgil.

1.13. Ostjal on kirjaliku taotluse alusel või isiklikult, kui asja ei ole võimalik edasi lükata, õigus esitada isikuandmete töötlemisele igal ajal vastuväiteid isikuandmete töötlemisele § 10 lg. 3 tähte a), e), f) või g) ZnOOÚ, esitades põhjendatud põhjused või esitades tõendid oma õiguste ja seadusega kaitstud huvide loata sekkumise kohta, mida isikuandmete selline töötlemine kahjustab või võib konkreetsel juhul kahjustada; kui seda ei takista õiguslikud põhjused ja tõendatakse, et ostja vastuväide on põhjendatud, on müüja kohustatud kohe, kui asjaolud seda võimaldavad, blokeerima ja hävitama isikuandmed, mille töötlemisele ostja vastu oli.

1.14. Lisaks jätab Ostja kirjalikul nõudmisel või isiklikult müüjale vastuväiteid esitamata ja mitte allumata müüja otsusele, millel oleks talle õiguslikud tagajärjed või oluline mõju, kui selline otsus tehakse üksnes automatiseeritud tema isikuandmete töötlemine. Ostjal on õigus nõuda Müüjalt tehtud otsuse läbivaatamist automatiseeritud töötlemise viisist erineval viisil, samas kui Müüja on kohustatud täitma Ostja soovi, et volitatud isikul oleks otsustav roll ostuotsuse läbivaatamisel. otsus; müüja teavitab ostjat kontrollimeetodist ja leiu tulemusest punktis 1.21 nimetatud tähtaja jooksul. Ostjal ei ole seda õigust ainult siis, kui see on sätestatud eriseadusega, mis näeb ette meetmed ostja õigustatud huvide kaitsmiseks, või kui müüja on lepingueelsetes suhetes või lepinguliste suhete kehtivuse ajal teinud otsuse järgida ostja õigustatud huve. ostja soovil või kui müüja on lepingus võtnud muid asjakohaseid meetmeid ostja õigustatud huvide kaitsmiseks.

1.15. Kui ostja kasutab oma õigust

kirjalikult ja taotluse sisust nähtub, et ta kasutab oma õigust, loetakse taotlus esitatuks käesoleva seaduse kohaselt; e-posti teel esitatud sooviavalduse või ostja toimetab kirjalikult kohale hiljemalt kolme päeva jooksul alates selle saatmise kuupäevast,

isiklikult suuliselt protokollis, millest peab selguma, kes õigust kasutas, mida ta nõuab ja millal ning kes protokolli koostas, tema allkiri ja ostja allkiri; müüja on kohustatud ostjale üle andma protokolli koopia,

kui tegemist on vahendajaga vastavalt käesoleva lõike punktile 1 või 2, on viimane kohustatud selle päringu või protokolli põhjendamatu viivituseta müüjale edastama.

1.16. Kui ostjal on kahtlus, et tema isikuandmeid töödeldakse alusetult, võib ta esitada Slovaki Vabariigi Isikuandmete kaitse ametile ettepaneku isikuandmete kaitse menetluse algatamiseks.

1.17. Kui Ostja ei ole täielik teovõime, võib tema õigusi teostada seaduslik esindaja.

1.18. Kui ostja ei ela, võib tema käesolevast seadusest tulenevaid õigusi teostada lähedane isik.

1.19. Ostja soov vastavalt punktile 1.9., 1.10. 1 /, 3 / kuni 6 ja punkt 1.12. kuni 1.14. annab müüja tasuta.

1.20. Ostja soov vastavalt punktile 1.10. 2 / annab müüja tasuta, välja arvatud tasu eest summas, mis ei tohi ületada koopiate tegemise, tehniliste kandjate tarnimise ja ostjale teabe saatmisega seotud otstarbekalt tehtud materiaalseid kulutusi, kui eriseadus ei sätesta teisiti. .

1.21. Müüja on kohustatud menetlema ostja taotlust vastavalt punktidele 1.19. ja 1.20. hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast.

1.22. Ostja õiguste piiramine punkti 1.11 alusel. müüja teavitab sellest ostjat ja Slovaki Vabariigi Isikuandmete Kaitse Ametit kirjalikult ilma põhjendamatu viivituseta.

1.23. Müüja kinnitab, et kooskõlas Art. § 15 lg. 1 täht b) ZnOOÚ töötleb ostja isikuandmeid punktis 1.2 nimetatud eesmärkidel. need tingimused järgmiste vahendajate kaudu: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

Pärast tellimuse saatmist või registreerimist saab ostja saada aruandeid müüja kaupade, soodustuste ja teenuste pakkumiste kohta. Tellija saab saatmisest loobuda igal ajal peale kliendikeskusesse sisselogimist rubriigis "Minu konto" ja "Minu uudiskirja" alajaotuses.

Märkides kasti enne tellimuse saatmist, näitab ostja, et on käesolevate üldtingimustega tutvunud, saab nende sisust täielikult aru ning nõustub nendega.

Müüja jätab endale õiguse käesolevaid üldisi ostutingimusi muuta. Üldtingimuste muutumisest kirjalikult teavitamise kohustus täidetakse paigutades see veebilehele https://bandidocosmetics.eu.

Tsiviilseadustiku seaduse nr. 22/2004 Kollektsioon elektroonilise kaubanduse ja seaduse nr. 128/2002 Siseturu riikliku kontrolli kohta tarbijakaitse küsimustes ja mõnede seaduste muutmise kohta, muudetud seadusega nr. 284/2002 Coll., muudetud kujul ja seadus nr. 102/2014 Sl Tarbijakaitsest kaugmüügis.

Kõik bitcoini hinnad konverteeritakse eurohinnast vastavalt meie BitPay partneri pakutavale Bitcoin Best Bid (BBB) vahetuskursile. Kõigi Bitcoini tehingutega kaasneb arve, mis kehtib 15 minutit. Kui etteantud limiidi piires tasumist ei toimu, on vaja koostada uus arve.

Tühistatud tellimused: tühistatud tellimuste puhul võidakse raha tagasi saada eurodes. Raha tagastatakse kogu tellimuse väärtuses eurodes ostja soovil pangakontole.

Tagastatud tellimused: Tagastatud tellimuste puhul on ostja nõudmisel õigus raha tagasimaksele eurodes pangakontole.

Makse anomaaliad:

Juhul, kui Bitcoini nimel maksmisel tekib mõni järgmistest olukordadest, püüab meie klienditugi teiega ühendust võtta, et aidata teil olukorda lahendada.

Enammakstud tellimus: Enammakstud tellimus võetakse vastu ja kõik vahendid, mis ületavad nõutavat summat, tagastatakse ostjale.

Ebapiisavalt tasutud tellimus: Tellimus tühistatakse ja makse tagastatakse ostjale.

Hilinenud tellimus: tellimus tühistatakse ja makse tagastatakse ostjale.

Kui ei Melrose Marmara sro ega BitPay ei suuda kontrollida Bitcoini tehingu legitiimsust, siis tellimus tühistatakse.

Käesolevad üldtingimused jõustuvad ostja suhtes ostu-müügilepingu sõlmimisega.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME TEILT KOGUME?

Selleks, et saaksime täita teie nõudmisi, soove ja järelikult ka neid vastavalt teie ideedele ja ootustele täita, peame seetõttu teadma teie isikuandmeid. Seejärel kasutame kogutud andmeid, et toetada ja süvendada parimaid võimalikke suhteid teie ja meie ettevõtte Melrose Marmara sro vahel. Selleks et meil õnnestuks seda oma kavatsust täita, vajame teie nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.

Püüame teilt seda teavet hankida meie veebisaidil tellimuse loomisel. Olete meie süsteemis automaatselt registreeritud. Meie käsutuses on teie nimi, perekonnanimi, arveldus- ja tarneaadress, telefon ja e-posti kontakt.

Ettevõte Melrose Marmara sro järgib kogu selle protsessi jooksul kehtivaid õigusakte ja üldisi äritingimusi.

MIKS ME VAJAME SEDA TEAVE TEILT?

Isikuandmeid kasutatakse peamiselt teie tellimuse elektrooniliseks töötlemiseks, teie tellimusest kaupade korrektseks kohaletoimetamiseks, samuti teilt laekuvate maksete vastuvõtmiseks, arveldamiseks ja kõige lõpuks teiega suhtlemiseks teiega seotud küsimustes. tellida. Need ülesanded moodustavad meie töö väga olulise ja lahutamatu osa.

Meie ettevõtte Melrose Marmara sro turunduseesmärkidel kasutatakse ka Teie isikuandmeid, aga ka erineva statistika koostamiseks, mida aga koostatakse ainult meie ettevõtte sisestel eesmärkidel. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud alltöövõtjad ja vahendajad, vaid ainult neid andmeid, mis on seotud teie tellimuse vajaliku ja eduka täitmise ning selle hilisema kohaletoimetamisega.

Melrose Marmara sro on sellele pühendunud.

KUIDAS OMA ISIKUANDMEID MUUTADA, VÄRSKENDADA, KUSTUTADA?

Meie kliendid saavad oma isikuandmeid muuta igal ajal pärast oma kontole sisselogimist või kirjaliku päringu vormis, mis tuleb saata meie e-posti aadressile info@bandidocosmetics.eu. Pärast seda toimingut kustutatakse teie isikuandmed hiljem Melrose Marmara sro andmebaasist, mis neid enam ei töötle.

Kui te ei soovi enam meie ettevõttelt Melrose Marmara sro uudiskirja saada, saate tellimusest tasuta loobuda, klõpsates uudiskirja allosas "tühista tellimus".

MIS ON KÜPSISED JA MIDA NEED MEILE TÄHENDAVAD?

Küpsis on lühike tekstifail, mille külastatav veebisait saadab teie brauserisse. Firma Melrose Marmara sro kasutab neid nn küpsised, et parandada ja lihtsustada meie veebisaidi külastamist & lt; a href = "https://bandidocosmetics.eu" & gt; https: //bandidocosmetics.eu< / a & gt ;. Meie ettevõte ei kasuta neid teie isikuandmete salvestamiseks ega jaga neid kolmandate isikutega.

Küpsiste abil saame andmeid, nagu meie veebisaidi külastuste arv, klientide koguarv, aga ka teavet selle kohta, millist tüüpi kaupa te Internetist ostate, et saaksime teile pakkuda seda toodet, mida te olete. otsin soodushinnaga nt. kasutades uudiskirja.

Internetis ostmiseks peavad küpsised olema teie brauseris lubatud.