KAEBUSTE TINGIMUSED BarberShop Melrose sro

KAEBUSTE TINGIMUSED Melrose Marmara sro

See kaebuste esitamise kord kehtib alates 01.01.2021 ja on saadaval müüja registrijärgses asukohas või dokumendina Melrose Marmara sro.

ÜLDSÄTTED

Kaebusemenetlus kirjeldab praegust ärialast koostööd ostja ja ettevõtte Melrose Marmara sro vahel, mille asukoht on Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520 (edaspidi ainult müüja) ning kaupade ja kaebuste tagastamise filiaal Melrose Marmara sro Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad,

Ostja on kohustatud enne kauba tellimist tutvuma kaebuse esitamise korra ja Üldtingimustega. Võttes müüjalt kauba üle, nõustuvad nad alloleva kaebuse esitamise protseduuriga. Juhul, kui kaupa isiklikult üle ei võeta, tähendab kauba ülevõtmine selle üleandmise hetke esimesele vedajale.

Garantii tõendamiseks (garantiikaardiks) väljastab Müüja iga ostetud kauba kohta ostudokumendi (arve - edaspidi garantiikaart), millel on kõik garantii taotlemiseks vajalikud andmed (kauba nimetus, garantii pikkus, hind, kogus). , tootekood ....) .

GARANTII KESKUS

Garantiiaeg algab kauba ostja poolt ülevõtmise päevast. Seadusjärgne garantiiaeg on üldjuhul 24 kuud. Müüja võib seda seadusega ettenähtud tähtaega pikendada. Garantiiperioodi pikkus on alati märgitud garantiikaardile (garantii veergu).

Garantiiaeg koosneb seadusega ettenähtud perioodist (24 kuud) ja mis tahes pikendatud perioodist. Seadusjärgse garantiiaja jooksul reguleerib kaebusi tsiviilseadustik nr 40/1964 Coll. § 619-627 käesolevate kaebeeeskirjade osas. Pikema perioodi korral kehtivad kaebused eranditult käesolevate reeglite alusel.

Erandi võib teha allahindlusega müüdavate kaupade puhul (kaup kahjustatud, kasutatud, mittekomplektne vms). Kui ostjaks on tarbija ja kui esemed on kasutatud, ei vastuta müüja vigade eest, mis vastavad kauba ostja poolt ülevõtmisel esinenud kasutus- või kulumisastmele. Kauba puuduste eest vastutavast vastutusest tulenevad õigused aeguvad, kui neid ei ole kasutatud 24 kuu jooksul arvates kauba ostja poolt kättesaamisest. Müüja võib ostjaga kokkuleppel seda perioodi lühendada mitte vähem kui 12 kuuni. Selle perioodi märgib müüja kauba müügitõendisse. Vea või mittetäielikkuse tõttu odavamalt müüdud kaubale ei kehti garantii vigadele, mille puhul lepiti kokku madalamas hinnas.

Valitud toodete puhul kehtib tootjapoolne garantii ainult mittetarbijatest ostjatele. Lõpptarbija (tarbija) seaduslikke õigusi see kuidagi ei mõjuta, neile kehtib garantii vastavalt seadusele.

GARANTII TINGIMUSED

Ostja on kohustatud koos vedajaga koheselt üleandmisel kontrollima saadetise seisukorda (pakendite arv, ettevõtte logoga teibi terviklikkus, kasti vigastus) vastavalt lisatud saatelehele. Ostjal on õigus keelduda saadetise vastuvõtmisest, mis ei ole ostulepinguga kooskõlas sellega, et saadetis on nt. mittetäielik või kahjustatud. Kui Ostja võtab vedajalt sellise kahjustatud saadetise vastu, on vajalik kahju kirjeldamine vedaja vastuvõtuprotokollis.

Mittetäielikust või kahjustatud saadetisest tuleb viivitamatult teatada e-posti teel aadressile: reklamacie@hk-green.sk, kirjutada kahjustuste kohta vedajale protokoll ja saata see põhjendamatu viivituseta e-posti või posti teel müüjale. Täiendavad pretensioonid saadetise mittetäielikkuse või väliste kahjustuste kohta annavad müüjale võimaluse tõestada, et tegemist ei ole ostulepingu rikkumisega.

Garantii alla ei kuulu defektid, mis on tekkinud ebaõigest käsitsemisest, ebapiisavast või ebaõigest töötlemisest, kauba valmistamise materjalide loomulikest muutustest, kasutaja või kolmanda isiku kahjustustest või muust ebaõigest sekkumisest.

KAEBUSSEADMETE MEETOD

Kui ostja on isikutunnistuseta tarbija:

Kui tegemist on kõrvaldatava defektiga, siis kaup parandatakse. Kui parandamine ei ole võimalik ja vea iseloom ei takista tavapärast kasutamist, võib müüja ostjaga kokku leppida kauba hinna mõistlikus allahindluses. Allahindluse korral ei saa seda puudust hiljem nõuda. Kui kaebust ei ole võimalik ühegi ülaltoodud võimalusega käsitleda, väljastatakse ostjale kreeditarve.

Puuduse korral, mida ei ole võimalik kõrvaldada ja mis takistab asja nõuetekohast kasutamist defektideta kaubana, pakub müüja ostjale defektse kauba vahetamist sama või sarnase toimivusega kauba vastu või väljastab kreeditarve .

Kui ostja on ID-numbriga juriidiline isik:

Kui tegemist on kõrvaldatava defektiga, siis kaup parandatakse. Kui parandamine ei ole võimalik ja vea iseloom ei takista tavapärast kasutamist, võib müüja ostjaga kokku leppida kauba hinna mõistlikus allahindluses. Allahindluse korral ei saa seda puudust hiljem nõuda.

Puuduse korral, mida ei ole võimalik kõrvaldada ja mis takistab asja nõuetekohast ja veatut kasutamist asjana, on müüjal õigus vahetada puudusega kaup sama või sarnase toimivusega kauba vastu või väljastada kreeditarve.

Müüja käsitleb kauba kohta tekkinud pretensioone põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates ostja kaebuse esitamisele järgnevast päevast. Ostjale, kes ostu sooritamisel ID-numbrit kasutas, see periood ei ole siduv ja seega on tema suhted müüjaga reguleeritud äriseadustikuga.

Pärast põhjendatud pretensiooni käsitlemist pikeneb garantiiaeg pretensiooni kestuse võrra. Põhjendamatu pretensiooni korral garantiiaeg ei pikene. Kui pretensioon lahendati vahetusega, loetakse järgmiseks võimalikuks pretensiooniks kauba esimene pretensioon. (Pretensiooni kestust arvestatakse kättesaamisjärgsest päevast kuni kaebuse menetlemise päevani. Siiski mitte seni, kuni ostja sellele järele tuleb. Seadmest teavitatakse klienti ostu sooritamisel märgitud e-kirjaga .)

Pärast pretensiooni lahendamist teavitab müüja ostjat kaebuse lõpetamisest kas telefoni või e-posti teel. Kui kauba saatis transporditeenus, saadetakse see pärast töötlemist automaatselt ostja aadressile. Kui ostja ei saa tehnilistel põhjustel e-kirja seadusega ettenähtud ühekuulise perioodi jooksul kätte, on ostjal võimalus ilmuda automaatselt kaebuste osakonda, kus teda käsitletakse pärast esialgse kaebuse esitamist. .

Pretensiooni all olevale kaubale mitte järeletulemise korral 60 päeva jooksul alates pretensiooni esitamise päevast on müüjal TsK § 656 kohaselt õigus nõuda kaebuse eemaldamisel hoiustamise eest tasutud summa. Kuni 5 kg kauba puhul on selleks summaks määratud 0,50 EUR/päev.

Ettevõttele Melrose Marmara sro

Koostatud vastavalt tsiviilseadustikule. ei. 108/2000 Coll. , Äriseadustik. ja asjakohased muudatused Zz